Untitled Document
     > ประวัติความเป็นมา
     > วัตถุประสงค์
     > ภารกิจ
     > แผนปฏิบัติการ
     > แผนยุทธศาสตร์
     > หลักสูตร
     > บุคคลากรภายในคณะ
     > งบประมาณ
 
ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
 
ที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ : 0-5526-7088 โทรสาร : 0-5526-7087
 
พศ.2469
ใน ปีพ.ศ.๒๔๖๙  พิษณุโลกได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการ และเงินบริจาคของพ่อค้าประชาชน เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นในที่ดินพระราชวังจันทน์   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนพิษณุวิทยายน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๗ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จมาเปิดอาคารเรียน  เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๔๗๐ เวลาประมาณ  ๑๕.๓๐ น.  โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายนนี้  ต่อมาทางราชการสั่งยุบในปี  พ.ศ. ๒๔๘๒  การผลิตครูในช่วงแรกที่กล่าวมานี้  เป็นการผลิตครูชายทั้งสิ้น
ใน  ปี พ.ศ.๒๔๗๖ กระทรวงธรรมการได้ให้เปิดสอนระดับฝึกหัดครูมูลหญิงขึ้นที่โรงเรียนเฉลิม  ขวัญสตรี
ใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น
ในปีพ.ศ.๒๔๙๘ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ให้สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใหม่  ตั้งอยู่ถนนวังจันทน์  คนละฝั่งแม่น้ำกับโรงเรียนเก่า  (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปัจจุบัน)  และได้มาวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๔๙๘  ต่อมาทางราชการยกอาคารสถานที่ที่สร้างใหม่นี้ให้แก่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู  ดังนั้น  ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙  โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูจึงแยกจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมาอยู่ ณ  ที่แห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกมาเป็น  โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม    และได้เปิดรับนักศึกษาแบบสหศึกษา
ใน ปี พ.ศ.๒๕๐๓  โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็น  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม                 เปิดสอนถึงระดับการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ใน  ปี พ.ศ.๒๕๑๗  เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาไทยพัฒนาการ
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  โดยมีสภาการฝึกหัดครูทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานในวิทยาลัยครูต่างๆ  ทั่วประเทศ  วิทยาลัยครูได้แบ่งส่วนการบริหารงานภายในโดยแยกเป็นคณะวิชา  จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการของคณะมนุษย์ฯ  คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ  ผู้บริหารของคณะเรียกว่า  หัวหน้าคณะ  ผู้บริหารภาควิชาเรียกว่า  หัวหน้าภาค
ใน ปี พ.ศ.๒๕๑๙  สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่  วุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา  คือ  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  เริ่มเปิดสอนวิชาเอกภาษาไทยเป็นวิชาแรก  ต่อมาจึงเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ใน ปี  พ.ศ.๒๕๒๔  เปิดสอน  ๕  วิชาเอก  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีภาควิชาต่างๆ  ดังนี้  ภาควิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ปรัชญา  เศรษฐศาสตร์และการเมือง  บรรณารักษศาสตร์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  ในขณะนั้นทุกคณะผลิตบัณฑิตในสาขาครุศาสตรบัณฑิต  เท่านั้น
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นได้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะ
ศาสตรขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน  โดยแบ่งออกเป็นคณะ  และโปรแกรมวิชา  ผู้บริหารของคณะ  เรียกว่า  คณบดี  ผู้บริหารโปรแกรมวิชา  เรียกว่าประธานโปรแกรม  โปรแกรมวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาไทย  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  และวัฒนธรรมศึกษา  (โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา  เปิดสอน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒  เปิดได้  ๔  รุ่น  ก็ไม่เปิดสอนอีก)  ส่วนโปรแกรมวิชาอื่นๆ  ได้เปิดสอนมาจนปัจจุบัน  อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดโปรแกรมวิชาใด  ก็จะจัดเป็นกลุ่มวิชา  เช่น  กลุ่มวิชาสังคม  กลุ่มวิชาศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ เป็นต้น
ใน  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  เปิดสอนโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ใน ปี พ.ศ.๒๕๔๔  เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรี  (แขนงวิชาดนตรีสากล)  ระดับอนุปริญญา   สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ใน  ปี พ.ศ.๒๕๔๖  เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรีสากล  ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
ใน  ปี พ.ศ.๒๕๔๗  เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  และ เปิดสอนวิชาโท  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาจีน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  คณะได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาการปกครองท้องถิ่น
ใน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  คณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตร  และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต  ๖  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   สาขาวิชาภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ๑  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาดนตรีสากล    และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อีก ๑  สาขาวิชา  รวม  ๘  สาขาวิชา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นวิชาเอก ๓ วิชา ได้แก่ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น วิชาเอกบริหารจัดการภาครัฐ  วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต  ๑  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาภาษาจีน
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒  คณะได้ทำโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและกระทรวงกลาโหม  เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการปกครองท้องถิ่น  สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ  และเปิดสอนเพิ่มอีก  ๑ สาขาวิชา  ในโครงการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการการคลัง
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๑สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต ๑ สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชานิติศาสตร์

นอกจากภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ยังมีหน่วยงานสนับสนุนภารกิจให้สำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ สำนักงานคณบดี ศูนย์ภาษา  ศูนย์ศิลปะการแสดง  ศูนย์ดนตรี และศูนย์ฝรั่งเศสสัมพันธ์เพื่อชุมชนหน่วยงานสนับสนุนดังกล่าวได้ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาบริการวิชาการทำนุบำรุง  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้  และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

 
พศ.2503
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
 
พศ.2517
เปิดสอนปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยเป็นปีแรก
 
พศ.2517
มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู และแบ่งส่วนราชการ
 
พศ.2548
ภายในเป็นคณะวิชา 3 คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถือกำเนิดใน พ.ศ.นี้
 
 
 
 
 
Untitled Document
......................................................................................................
Copyright 2006-2007 ,Faculty of Humanities and Social ,all rights reserverd.
Tel : 055-267087   Fax : 055-267087
website : http://human.psru.ac.th , e-mail : human@psru.ac.th
........................................................................